Kursy pedagogiczne Warszawa,  Kraków, Sosnowiec, Katowice, Gliwice, Częstochowa. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI !                                  
 
 
DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
 

 
 
KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

 

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w formie samokształcenia kierowanego

 

od 12  lipca     2019  r.  do 16  sierpnia    2019 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

 

Następna edycja: od  16 sierpnia     2019 r.  do  13 września  2019 r.


Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Kurs kończy się egzaminem w naszym Ośrodku.

Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń z dziedziny bhp oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz w wykaz lektur uzupełniających.

Całość tematyki zostanie wyłożona w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych wykładowców.

Terminy zjazdów będą dostosowane do uczestników kursu.

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Adresaci szkolenia:
- absolwenci kierunku Technik BHP, inspektorzy i specjaliści BHP

 

 KURS PEDAGOGICZNY

Liczba godzin

  L.p.

 Nazwa przedmiotu   

 Wykłady

 Ćwiczenia

 Projekt

 Razem

 1.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki

15

-

-

15

 2.

Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy

2

-

-

20

 3.

Metodyka, w tym metodyka nauczania

30

-

5

35

 4.

Praktyka metodyczna

 -

10

-

10

 

 Ogółem: 

 70

10

5

80

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Kserokopia Dyplomu
 • Dowód wpłaty - minimum 400 zł

 

Koszt kursu dla 1 osoby: 970 zł brutto - nowa cena 770 zł    

Cena dla osób indywidualnych kształcących się metodą samokształcenia kierowanego.

Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu.

Rekrutacja trwa do czasu utworzenia grupy dla kursów stacjonarnych.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

 Formularz zgłoszeniowy na Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

CENA TYLKO 970 ZŁ BRUTTO-   nowa cena 770 zł         

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych itd.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz "premii za wyszkolenie uczniów"

Kurs jest adresowany do:

 • mistrzów - właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,

Kurs obejmuje 80 h zajęć i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy
 • Wybrane zagadnienia psychologii
 • Podstawy pedagogiki
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego
 • Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i realizacja programu praktycznej nauki zawodu
 • Praktyka metodyczna
Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Katowicach można sprawdzić legalność kursu – proszę pobrać plik:
 
Wzór zaświadczenia jakie Państwo otrzymuję po kursie
 
 
 

Liczba godzin: Zgodna z programem Ministerstwa   Edukacji Narodowej – 70 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin praktyki. Wymóg  powyższy wynika  z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010  r. w  sprawie praktycznej nauki zawodu

Wymagane ksero jednego z poniższych dokumentów:

Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:
a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub:
c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

PROGRAM KURSU

  KURS PEDAGOGICZNY
Liczba godzin
L.p. Nazwa przedmiotu
Wykłady
Ćwiczenia
Projekt
Razem
1. Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy

 

 • podstawy prawne kształcenia uczniów, pracowników młodocianych
 • prawa i obowiązki uczestników kształcenia praktycznego
 • proces dydaktyczno wychowawczy w zakładzie pracy prowadzącym praktyczna naukę zawodu
 • przepisy bhp
15
5
-
15
2. Elementy psychologii w nauce zawodu

 

 • kształtowanie umiejętności zawodowych
 • psychofizyczna analiza pola pracy
 • przystosowanie człowieka do pracy
 • przystosowanie pracy do człowieka
 • przystosowanie człowieka do człowieka w procesie prac
10
5
-
15
3. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania

 

 • przemiany edukacyjne na tle aktualnej sytuacji gospodarczej kraju
 • cele kształcenia zawodowego
 • strategie nauczania
 • rola mistrza w kształtowaniu osobowości ucznia
10
5
-
15
4. Dydaktyka szczegółowa - metodyka kształcenia praktycznego w zakładzie

 

 • baza techniczno-dydaktyczna praktycznego nauczania zawodu
 • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • struktura zajęć praktycznych
 • kontrola i ocena uczniów w zajęciach praktycznych
 • dokształcanie teoretyczne uczniów
 • innowacje pedagogiczne w praktycznej nauce zawodu
10
5
5
25
5 Praktyka pedagogiczna - hospitacje zajęć praktycznych
-
10
-
10
           
  Ogółem:
35
35
10
80

 

Formularz zgłoszeniowy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w formie samokształcenia kierowanego

 

 

od  12  lipca     2019  r. do 16  sierpnia   2019 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

 

Następna edycja: od  16  sierpnia    2019 r. do 13  września    2019 r.

 

Cena brutto tylko 900 zł- nowa cena 700 zł      

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY

KURSY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW - 450 ZŁ

Do pobrania w pdf: