Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby bhp jest ważne przez okres 5 lat.

NIE JEST TO SZKOLENIE BEZTERMINOWE!

NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z UZYSKANIEM DYPLOMU INSPEKTORA LUB SPECJALISTY BHP

Cena już od 600 zł do 800 zł brutto

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Czas trwania –   minimum  64 godzin lekcyjnych

Forma – kurs lub seminarium

Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, pogadanka, skrypty, materiały do ćwiczeń, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Ramowy program szkolenia

Lp

Temat szkolenia*)

Liczba godzin**)

1

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 1. źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 3. ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 4. profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
 5. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
 8. system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 9. nadzór i kontrola warunków pracy

8

2

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)

5

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

 • zagrożenia wypadkowe,
 • hałas i drgania mechaniczne,
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 • czynniki biologiczne
 • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 • pola elektromagnetyczne,
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 • mikroklimat środowiska pracy
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów

10

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

15

5

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

3

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

5 (w tym 2 ćwiczeń)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka

2

8

Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby

6 (w tym 2 ćwiczeń)

9

Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp

4 (w tym 2 ćwiczeń)

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

3

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

3

 

Razem: 

min. 64 (w tym 6 ćwiczeń)

*) Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać problematykę i przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Sklep BHP – apteczki, gaśnice, instrukcje BHP, oznakowanie BHP – zapraszamy do zakupów artykułów i sprzętu BHP.

Wypełnij formularz i zapisz się na kurs.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).