Menu Zamknij

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe BHP przeprowadzone  metodą samokształcenia kierowanego przeznaczone jest dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, mające na celu odświeżenie oraz aktualizację wiedzy z zakresu branży bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie dla pracowników służby BHP to integralna część zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników służby BHP stworzyliśmy merytoryczny oraz profesjonalny kurs BHP dostępny w formie samokształcenia kierowanego.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia dla Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

– urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;

– urządzenia zabezpieczające;

– środki ochrony indywidualnej.

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Wygodna forma szkolenia:

  • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
  • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
  • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
  • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
  • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.