Menu Zamknij

Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i brygadzistów firm budowlanych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz osób nadzorujących prace na budowie dla :

– kierowników

– brygadzistów

w ich zakresie obowiązków jest m.in.

 1. zorganizowaniu i/lub organizowaniu na bieżąco  stanowiska pracy podległych na stałe lub doraźnie pracownikom, zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. baczeniu na sprawność środków ochrony indywidualnej (ŚIO) oraz ich stosowaniu przez podległych pracowników zgodnie z przeznaczeniem;
 3. organizowaniu przebiegu pracy ( dobór środków pracy , dobór pracowników w/g kwalifikacji i umiejętności zawodowych do poszczególnych czynności w grupie/ zespole);
 4. prowadzeniu prac/ nadzorowanie , uwzględniając zabezpieczenie  pracowników zespołu przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami około zawodowymi związanymi z warunkami środowiska pracy;
 5. dbaniu o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń w jakich jest wykonywana praca – nawet czasowa ( np. w budownictwie, remontach) i wyposażenia technicznego powierzonego pracownikom do realizacji zadania, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej ( np. drabiny, rusztowania, pomosty, podnośniki nożycowe, wentylacja miejscowa i ogólna, ochrona przeciwporażeniowa ) i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w procedurach bezpieczeństwa, instrukcjach lub poleceniach pisemnych wykonywania pracy , jak również w instrukcjach eksploatacji i obsługi;
 6. egzekwowaniu przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. zapewnieniu wykonywania indywidualnych zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, jeśli zostały określone w orzeczeniu dopuszczającym do pracy w ramach badań wstępnych lub okresowych albo kontrolnych.

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

– ochrony pracy kobiet i młodocianych,

– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 1. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.