Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców oraz wykonujących czynności kierownicze, w tym osób kierujących przedsiębiorstwem, zakładem, których prace są wykonywane na budowie.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placu budowy;
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami w trakcie wykonywania obowiązków na placach budów
 • Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz wykonujących czynności kierownicze na budowach.

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

      – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;

      – ochrony pracy kobiet i młodocianych;

      – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

      – szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

      – organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

 1. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, bhp w trakcie prowadzenia pojazdu służbowego oraz bezpieczne warunki pracy w trakcie wykonywania czynności służbowych na terenie budowy.
 3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.