Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracodawca jest zobowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach. – K.P. art 226. Obowiązek wynikający z Kodeksu Pracy.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Zatrudniając pracowników zobowiązani są Państwo do opracowania dla każdego stanowiska pracy oceny ryzyka zawodowego.

Pełna ocena ryzyka zawodowego zawiera:

1. Przygotowanie do oceny stanowiska pracy:

 • ustalenie wymagań ogólnych dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika, identyfikacja zagrożeń stosownych środków ochrony.

2. Sporządzenie karty pomiaru ryzyka zawodowego:

 • szacowanie sumarycznej kategorii ryzyka w zależności od spełnienia wymagań ogólnych i stosowanych środków ochrony,
 • porównanie sumarycznej kategorii ryzyka ustalonej przez pracodawcę z kategorią ustaloną przez ekspertów (twórców metody).

3. Sporządzenie dokumentacji programu naprawczego:

 • opracowanie planu działań korygujących i zapobiegawczych,
 • zapoznanie pracowników z wynikami oceny,
 • ustalenie daty następnej oceny.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy:

 • na wszystkich stanowiskach pracy
 • na nowo utworzonych stanowiskach pracy
 • przy wprowadzaniu zmian na stanowisku pracy, w tym:
  – zmian organizacyjnych
  – zmian technologicznych
 • w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub stwierdzeniu choroby zawodowej

W założeniu ocena ryzyka pozwala zminimalizować koszty związane z powstaniem urazów oraz strat materialnych.

Podstawy prawne:

 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r.