Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dzięki tym zmianom § 21, który brzmiał „Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy” zmieniono na „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

Zmiana weszła w życie 29 listopada 2018 roku i mówi ona że wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole, niezależnie od przedmiotów, jakich uczą, a także niezależnie od tego, czy są nauczycielami, mają obowiązek odbycia odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Ważne jest, by cała kadra, która jest zatrudniona w placówce oświatowej miała świadomość, jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów.  W sytuacjach kryzysowych to właśnie pracownik szkoły, ma obowiązek zapewnić opiekę, sprowadzić szybko profesjonalną pomoc, a także samodzielnie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości typowych stanów zagrożenia życia lub zdrowia, przydarzających się na terenie szkoły lub innej placówki systemu oświaty.

 

Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:

– prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,

– zarządzanie na miejscu zdarzenia,

– stany zagrożenia życia,

– zadławienie dziecka,

– utrata przytomności,

– postępowanie przy zatrzymaniu oddechu,

– urazy kostno-stawowe,

– opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń,

– nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny),

– resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED,

– apteczka pierwszej pomocy,

– komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego.