Menu Zamknij

Udział w postępowaniu powypadkowym

Udział w postępowaniu powypadkowym

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest sporządzenie dokumentacji powypadkowej w przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego SOKRATES służy pomocą przedsiębiorcom przeprowadzając postępowanie powypadkowe wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji powypadkowej.

Jeśli Państwa pracownik uległa wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy lub z pracy, i niezwłocznie skontaktujcie się z nami. Wybierając naszą firmę do wykonanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej mają państwo pewność, dokonania fachowej oraz rzetelnej dokumentacji powypadkowej. Zajmiemy się wszystkim formalnościami.

Niedopełnienie Ze względu na dość złożony proces ustalania okoliczności przyczyn wypadku przy pracy oraz możliwość kontroli PIP dokumentacji powypadkowej obowiązków może skutkować konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi w stosunku do pracodawcy.

W przypadku wystąpienia w przedsiębiorstwie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich czynności związanych z tym zdarzeniem. Jest to między innymi:

 • zabezpieczenie miejsce zdarzenia,
 • powołanie zespołu powypadkowego – której skład jest ściśle określony (patrz podstawa prawna).

A w przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub grupowego dodatkowo pracodawca zobowiązany jest poinformować o fakcie Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej zawiera:

 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
 • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
 • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
 • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku,
 • sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
 • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

4. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

5. 1. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy.

2. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym w § 4 i 5, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.