Menu Zamknij

Szkolenie wstępne BHP pracowników budowlanych

Szkolenie wstępne bhp dla nowych pracowników zatrudnianych w sektorze budowlanym przeznaczone jest dla:

murarzy, tynkarzy, pracowników wykonujących remonty, malarzy, brukarzy, pracowników robót drogowych, cieśli dachowych, dekarzy, pomocników budowlanych, pracowników wykonujących pracę na rusztowaniach  oraz osób, które wykonują prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie.

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,

b) przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie pracy,

c) podstawowymi przepisami ochrony p-poż,

d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,

e) z zakładem pracy.

 

Szkolenie wstępne bhp składa się z:

instruktażu ogólnego, który jest przeprowadzony przez naszych Inspektorów BHP, jest  on ważny  do 12 miesięcy u wszystkich pracowników  a u osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia.

– instruktażu stanowiskowego, który może przeprowadzić sam pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, mająca aktualne szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia wstępnego  dla Pracowników budowlanych rozpoczynających pracę

 1. Istota bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 2. Zakres obowiązków i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 4. Zasady poruszania się  na  terenie  zakładu  pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego
 8. Porządek i czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.