Szkolenie bhp online jest przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pomocy nauczyciela oraz opiekunów zatrudnionych w akademiach malucha, klubach dziecięcych, żłobkach, przedszkolach, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Podczas szkolenia okresowego bhp w formie samokształcenia kierowanego  dla pracowników placówek oświatowych, tj. nauczycieli i wykładowców, materiały obejmują zagadnienia:

 • prawna ochrona pracy
 • zagrożenia środowiska pracy
 • profilaktyka zagrożeń
 • ergonomia
 • zagrożenie wypadkowe
 • zagrożenia pożarowe
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • bezpieczeństwo w placówce oświatowej

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz podopiecznych,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku, w tym wypadku dzieci oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Program szkolenia dla Nauczycieli, wychowawców i opiekunów w przedszkolach i żłobkach

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli i opiekunów w trakcie opieki nad małymi dziećmi, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i inne urządzenia wykorzystywane w tego typu placówkach edukacyjnych.

4. Postępowanie w razie wypadków pracowników oraz dzieci i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom.

 

Wygodna forma szkolenia:

 • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
 • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
 • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
 • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
 • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.