Nowelizacja Kodeksu pracy – ochrona przed czynnikami reprotoksycznymi

Od 29 czerwca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie ochrony zdrowia pracowników, rozszerzając katalog czynników szkodliwych o czynniki reprotoksyczne. Poniżej znajdują się kluczowe informacje dotyczące zmian, definicji, grup narażonych oraz nowych obowiązków pracodawców.

Zmiany w Kodeksie pracy

Nowelizacja polega na zmianie art. 222 Kodeksu pracy (k.p.), który dotychczas mówił o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutogennymi. W nowym brzmieniu katalog ten rozszerza się dodatkowo o substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu reprotoksycznym, które mogą wpływać szkodliwie na rozrodczość.

Definicja czynników reprotoksycznych

Czynniki reprotoksyczne to substancje oraz mieszaniny, które mogą powodować nieodwracalne zmiany i wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne, płodność u mężczyzn i kobiet oraz na rozwój potomstwa. Mogą one prowadzić do zaburzeń takich jak:

 • Zaburzenia płodności
 • Wady wrodzone
 • Problemy w przebiegu ciąży
 • Zmiany hormonalne

Przykłady substancji reprotoksycznych:

 • Metale i ich związki (ołów, kadm, chrom, nikiel, kobalt, rtęć, metylortęć)
 • Związki boru (tritlenek diboru, kwas borowy, borany)
 • Tlenek węgla
 • Niektóre pestycydy i biocydy
 • Ftalany
 • Rozpuszczalniki organiczne (np. etanol, 2-metoksyetanol, 2-etoksyetanol)
 • Formamid
 • N-metylopirolidon, N-etyloirolidon
 • Imidazol i jego pochodne (np. 4-metyloimidazol)
 • Dimetyloformamid

Grupy pracowników najbardziej narażone na działanie czynników reprotoksycznych

Na działanie substancji reprotoksycznych najbardziej narażeni są pracownicy zatrudnieni przy:

 • Produkcji i stosowaniu pestycydów
 • Produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych
 • Przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, chemicznym
 • Branży kosmetycznej
 • Budownictwie
 • Placówkach ochrony zdrowia
 • Warsztatach samochodowych
 • Zakładach fryzjerskich i kosmetycznych

Nowe obowiązki dla pracodawców

W wyniku zmian w Kodeksie pracy, pracodawcy będą mieli obowiązek:

 1. Rejestrowania prac w warunkach narażenia: Pracodawcy muszą rejestrować wszystkie rodzaje prac narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym.
 2. Prowadzenia rejestru pracowników: Pracodawcy muszą prowadzić rejestr pracowników zatrudnionych przy pracach narażonych na ww. czynniki.
 3. Monitorowania stanu zdrowia pracowników: Regularne badania lekarskie pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia.
 4. Stosowania środków prewencji: Wdrożenie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w celu minimalizacji narażenia na czynniki reprotoksyczne.
 5. Zgłaszania do odpowiednich organów: Informowanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Pracy o występowaniu substancji o działaniu rakotwórczym, mutagennym i reprotoksycznym.

Praktyczne zalecenia dla pracodawców

Aby spełnić nowe wymogi prawne i zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia pracowników, pracodawcy powinni:

 1. Identyfikacja substancji reprotoksycznych:
  • Przegląd używanych materiałów i konsultacja z dostawcami.
 2. Regularna ocena ryzyka:
  • Systematyczna ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem aktualnych przepisów i wytycznych.
 3. Eliminacja narażenia:
  • Jeśli możliwe, eliminacja czynników reprotoksycznych lub zamiana ich na mniej szkodliwe substancje.
  • Wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków minimalizujących narażenie (np. wentylacja, hermetyzacja procesów).
 4. Regularne badania lekarskie:
  • Zapewnienie regularnych badań lekarskich pracowników.
 5. Regularne pomiary środowiska pracy:
  • Dokumentowanie narażenia i wyników pomiarów.
 6. Szkolenia BHP:
  • Regularne szkolenia pracowników na temat zagrożeń i środków ochrony.
 7. Instrukcje stanowiskowe:
  • Opracowanie i udostępnienie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpiecznego postępowania z substancjami reprotoksycznymi.
 8. Ochrona pracowników wrażliwych:
  • Szczególna ochrona kobiet w ciąży i karmiących piersią, w tym przeniesienie na inne stanowisko w razie potrzeby.
 9. Procedury awaryjne:
  • Opracowanie procedur awaryjnych na wypadek narażenia na substancje reprotoksyczne, w tym procedur pierwszej pomocy.

Podsumowanie

Nowelizacja Kodeksu pracy z 29 czerwca 2024 r. znacząco rozszerza zakres ochrony zdrowia pracowników, wprowadzając obowiązki związane z czynnikami reprotoksycznymi. Pracodawcy muszą podjąć szereg działań prewencyjnych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy, minimalizując ryzyko narażenia na te szkodliwe substancje.

 

Podobne wpisy