apteczka

Apteczka w zakładzie pracy

Dokładnie, zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy oraz do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i użytkownikom zakładu pracy. Apteczka z wyposażeniem w naszym sklepie internetowym.

Zgodnie z art. 209¹ Kodeksu Pracy:

„Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.”

Oprócz tego, w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, znajduje się zapis, że pracodawca musi zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

To ważne działania z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, ponieważ pierwsza pomoc może być kluczowa w przypadku wypadków lub nagłych sytuacji. Dodatkowo, pracodawca musi także wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, co wpisuje się w kompleksowy system bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Wyposażenie apteczki

Dokładnie, przepisy prawne nie określają precyzyjnie, co powinna zawierać apteczka znajdująca się w zakładzie pracy. Ostateczny skład apteczki powinien być ustalany w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Podstawowa apteczka zakładowa pierwszej pomocy może zawierać środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy. W takiej apteczce mogą się znaleźć:

 • opaski dziane,
 • opaski elastyczne,
 • plastry z opatrunkiem i bez,
 • chusty trójkątne,
 • opatrunki jałowe,
 • rękawiczki jednorazowe,
 • nożyczki z tępymi końcówkami,
 • maski lub ustniki do przeprowadzania sztucznego oddychania.

W zależności od charakteru działalności zakładu pracy i rodzaju zagrożeń, w apteczce mogą znaleźć się także dodatkowe środki, takie jak opatrunki hydrożelowe, płyn do przemywania oczu, sól fizjologiczna, koc ratunkowy termiczny itp. Ważne jest, aby apteczka była odpowiednio wyposażona zgodnie z ryzykiem występującym w miejscu pracy.

Oprócz środków i sprzętu ratunkowego, do zestawu musi być dołączona instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Instrukcja ta powinna być wywieszona przy apteczce pierwszej pomocy, aby pracownicy mieli dostęp do informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych. W ten sposób można zwiększyć efektywność działań ratunkowych i zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Apteczki w zakładzie pracy – czego nie można przechowywać w apteczce w firmie?

Warto pamiętać, że apteczka powinna zawierać jedynie niezbędne środki i sprzęty ratunkowe, a także być regularnie przeglądana, aby wyeliminować przeterminowane produkty.

Poniżej znajduje się krótka lista substancji i produktów, które nie powinny być przechowywane w apteczce firmy:

Leki na receptę: Zgodnie z przepisami prawny, apteczka firmy nie powinna zawierać leków na receptę, ze względu na kwestie prawa i bezpieczeństwa.

Przeterminowane produkty medyczne: Regularne przeglądy apteczek są kluczowe, aby usunąć przeterminowane produkty medyczne, które mogą utracić swoją skuteczność i zagrażać zdrowiu pracowników.

Ostre narzędzia i instrumenty chirurgiczne: Poza standardowymi nożyczkami, ostre narzędzia i instrumenty chirurgiczne nie powinny być przechowywane w apteczce, aby uniknąć ryzyka urazów.

 • leki nasenne;
 • tabletki przeciwbólowe;
 • krople żołądkowe;
 • ligniny;
 • wata;
 • woda utleniona;
 • środki nasercowe.

Dbając o prawidłowe wyposażenie apteczki oraz eliminując potencjalnie niebezpieczne substancje, można skutecznie przyczynić się do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Ile apteczek powinno znajdować się w zakładzie pracy?

Decyzja dotycząca liczby apteczek w zakładzie pracy oraz ich umiejscowienia jest istotna dla skuteczności pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pracowników. Przepisy BHP pozostawiają pewne pole do indywidualnych ustaleń, jednak kilka zasad ogólnych może być pomocnych:

Współpraca z lekarzem medycyny pracy: Zgodnie z zaleceniem, współpraca z lekarzem medycyny pracy jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji dotyczących liczby apteczek, ich wyposażenia i lokalizacji. Lekarz może dostosować wytyczne do specyfiki zakładu pracy.

Rodzaje i nasilenie zagrożeń: Oceniając liczbę apteczek, należy brać pod uwagę rodzaje zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz ich nasilenie. Im większe i bardziej różnorodne zagrożenia, tym większa liczba apteczek może być potrzebna.

Odległość do apteczek: Istotne jest, aby każdy pracownik miał łatwy dostęp do apteczki w razie potrzeby. Odpowiednia liczba apteczek powinna być rozmieszczona tak, aby pracownicy mieli możliwość szybkiego dotarcia do zestawu pierwszej pomocy.

Proporcjonalność do liczby pracowników: Często stosowana zasada mówi, że liczba apteczek powinna być proporcjonalna do liczby zatrudnionych pracowników. W ten sposób zapewnia się, że każdy pracownik ma dostęp do środków pierwszej pomocy.

Obsługa apteczek: Pracownik wyznaczony do obsługi punktów pierwszej pomocy i apteczek powinien być przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. To również ta osoba odpowiada za utrzymanie czystości, właściwe oznakowanie i regularne uzupełnianie apteczek.

Warto również regularnie przeglądać i uaktualniać wyposażenie apteczek zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy oraz dostosowywać je do zmieniających się warunków i potrzeb w zakładzie pracy. Dbając o odpowiednie wyposażenie apteczek, pracodawca przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i gotowości na sytuacje awaryjne.

Gdzie należy przechowywać apteczkę w firmie?

Dobrze zorganizowana i umieszczona apteczka w zakładzie pracy to kluczowy element bezpieczeństwa pracowników. Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących umieszczania apteczek w miejscu pracy:

 1. Centralne miejsce: Apteczka powinna być umieszczona w centralnym, łatwo dostępnym miejscu, gdzie wszyscy pracownicy mogą szybko i łatwo ją znaleźć. Wskazane jest umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym, aby minimalizować czas reakcji w sytuacjach nagłych.
 2. Oznakowanie: Oznakuj apteczkę czytelnie i widocznie, aby była łatwo zauważalna. Wykorzystaj jaskrawe kolory i symbole, aby przyciągnąć uwagę pracowników.
 3. Unikanie warunków atmosferycznych: Zapewnij, że apteczka jest przechowywana w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Unikaj umieszczania jej w miejscach narażonych na wilgoć lub ekstremalne temperatury, co może wpływać na trwałość i skuteczność zawartości.
 4. Higieniczne warunki: Miejsce, w którym przechowywana jest apteczka, powinno być utrzymane w higienicznych warunkach. Unikaj umieszczania jej w miejscach, które mogą być narażone na zabrudzenia lub zanieczyszczenia.
 5. Dostępność dla wszystkich pracowników: Upewnij się, że wszyscy pracownicy są poinformowani o lokalizacji apteczki i są w stanie szybko dotrzeć do niej w razie potrzeby. Przeprowadź regularne szkolenia dotyczące obsługi apteczki i udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętaj, że regularne sprawdzanie zawartości apteczki, uzupełnianie brakujących środków oraz przeglądy techniczne to równie istotne elementy dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Kto powinien uzupełniać apteczkę?

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę zawartości apteczki w firmie to istotny krok w dbaniu o bezpieczeństwo pracowników. Zapewnienie, że apteczka jest zawsze dobrze zaopatrzona i gotowa do użycia, może znacząco wpłynąć na skuteczność udzielanej pierwszej pomocy w przypadku wypadków. Poniżej przedstawiam kilka dodatkowych uwag dotyczących odpowiedzialności za apteczki w miejscu pracy:

 1. Przeszkolenie pracowników: Oprócz osoby odpowiedzialnej za kontrolę apteczek, warto również przeszkolić innych pracowników z zakresu podstawowej opieki medycznej. Wiedza ta może być przydatna w sytuacjach, gdy osoba odpowiedzialna nie jest dostępna.
 2. Dokładne sprawdzanie dat ważności: Regularne sprawdzanie dat ważności produktów w apteczce jest kluczowe. Produkty przeterminowane mogą być nieskuteczne lub wręcz szkodliwe, dlatego ważne jest usuwanie ich i uzupełnianie nowymi.
 3. Dostosowanie zawartości do potrzeb: Zawartość apteczki powinna być dostosowana do specyfiki i ryzyka związanego z danym miejscem pracy. Osoba odpowiedzialna za apteczki powinna monitorować zmiany w zakresie działalności firmy i dostosowywać zawartość apteczek zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 4. Regularne przeglądy techniczne: Ponadto, oprócz kontroli zawartości, ważne są również regularne przeglądy techniczne. Upewnij się, że opakowania są nietknięte, a środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy są w dobrym stanie.
 5. Zachowanie porządku: Osoba odpowiedzialna za apteczki powinna zadbać o utrzymanie porządku w miejscu przechowywania apteczek. Upewnij się, że są one łatwo dostępne, a pracownicy są informowani o ich lokalizacji.

Odpowiedzialność za apteczki to ważny aspekt w całokształcie dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy, a regularne szkolenia i monitorowanie stanu apteczek są kluczowe dla skutecznej reakcji w sytuacjach awaryjnych.

Podobne wpisy