Instruktaż stanowiskowy w Kodeksie Pracy

Instruktaż stanowiskowy jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i został dokładnie uregulowany przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Jego celem jest przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Przepisy dotyczące instruktażu stanowiskowego

 1. Obowiązkowy instruktaż przed dopuszczeniem do pracy:
  • Pracownicy na stanowiskach robotniczych oraz innych narażonych na czynniki szkodliwe: Instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy przed dopuszczeniem do pracy na stanowiskach robotniczych oraz innych, gdzie występuje narażenie na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.
  • Pracownicy przenoszeni na inne stanowiska: Obowiązuje także pracowników przenoszonych na stanowiska, gdzie występuje narażenie na te czynniki.
  • Uczniowie i studenci: Instruktaż dotyczy również uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.
 2. Instruktaż dla pracowników pracujących na kilku stanowiskach:
  • Pracownicy wykonujący pracę na kilku stanowiskach muszą przejść instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
 3. Instruktaż w przypadku zmian warunków techniczno-organizacyjnych:
  • Jeśli na stanowisku pracy wprowadzone zostaną zmiany techniczno-organizacyjne, takie jak zmiany procesu technologicznego, organizacji stanowisk pracy, wprowadzenie nowych substancji lub narzędzi, pracownik musi przejść ponowny instruktaż stanowiskowy dostosowany do tych zmian.

Problemy związane z realizacją instruktażu stanowiskowego

 1. Niedopilnowanie instruktażu dla przenoszonych pracowników:
  • Pracodawcy często nie przeprowadzają instruktażu dla pracowników tymczasowo przenoszonych na inne stanowiska, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka wypadków i niewłaściwego wykonywania obowiązków.
 2. Brak instruktażu przy zmianach techniczno-organizacyjnych:
  • Często umyka pracodawcom konieczność przeprowadzenia instruktażu w przypadku wprowadzenia zmian w warunkach techniczno-organizacyjnych, co skutkuje pracą w zmienionych warunkach bez odpowiedniego przygotowania.

Znaczenie instruktażu stanowiskowego

 • Bezpieczeństwo i jakość pracy: Instruktaż stanowiskowy bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz jakość wykonywanej pracy. Pozwala pracownikom nabyć niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne potrzebne do bezpiecznego wykonywania zadań.
 • Obowiązki pracodawcy: Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i musi przestrzegać przepisów BHP. Pomimo obciążenia innymi obowiązkami, bezpieczeństwo pracy nie powinno być marginalizowane.

Zalecenia dla pracodawców

 1. Stałe przypominanie o obowiązkach: Pracodawcy powinni być regularnie przypominani o konieczności przestrzegania przepisów BHP, w tym obowiązków związanych z instruktażem stanowiskowym.
 2. Szkolenie pracodawców i osób kierujących pracownikami: Powinni być odpowiednio przygotowani do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego. Może to wymagać dodatkowych szkoleń, aby zapewnić, że posiadają oni wystarczającą wiedzę i umiejętności.
 3. Jasne określenie wymagań dotyczących instruktażu: Powinny być określone jasne standardy i poziomy umiejętności wymagane do skutecznego przeprowadzenia instruktażu, co może pomóc w podniesieniu jakości szkoleń.

Podsumowanie

Instruktaż stanowiskowy jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawidłowe przeprowadzenie instruktażu wpływa na bezpieczeństwo pracowników oraz jakość wykonywanej pracy. Pracodawcy muszą być świadomi swoich obowiązków i dążyć do ich rzetelnego wypełniania, niezależnie od innych obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podobne wpisy