Najczęstsze przyczyny wypadków na budowie

Bezpieczeństwo na budowie, w porównaniu z innymi miejscami wykonywania pracy, charakteryzuje się wysoką liczbą wypadków przy pracy, niestety bardzo często mamy do czynienia z wypadkami   śmiertelnymi i ciężkimi, do których corocznie dochodzi na placach budów.

Bezpieczeństwo na budowie stało się w ostatnich latach bardzo ważnym obszarem zarządzania w firmach budowlanych.

Poniżej przedstawiamy, jak kształtowały się wskaźniki wypadkowości w budownictwie w ostatnich latach. Można rozróżnić następujące typy wypadków przy pracy w budownictwie:

 • potknięcie się, upadek na tym samym poziomie (ok. 15%) lub
 • wypadek spowodowany przez spadający z góry przedmiot, niewłaściwe użycie narzędzi (13%),
 • upadek z wysokości (11%),
 • zasypanie, wciągnięcie do dołu (3%).

Pracodawcy uważają, że ok. 70% przyczyn wypadków na budowie wynikało z nieostrożnego zachowania poszkodowanych pracowników (dane uzyskane ze statystycznych kart wypadków).

Wypadkom przy pracy na terenach budowy, związanym z użytkowaniem rusztowań i drabin, uległo około 50% poszkodowanych w wypadkach.

Najczęstsze przyczyny wypadków na rusztowaniach i drabinach ustalone przez inspektorów PIP, to:

Techniczne (najrzadsza przyczyna zdarzeń wypadkowych):

 • niestabilność czynnika materialnego,
 • wady materiałowe,
 • wady zmęczeniowe,
 • niedotrzymanie paramentów technicznych, z których wykonane są rusztowania,
 • wykonanie rusztowania niezgodnie z projektem lub niewłaściwa konstrukcja rusztowania,
 • wykonywanie prac bez odpowiednich środków ochrony zbiorowej,
 • niewłaściwe wykonanie i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych.

Organizacyjne (najczęstsza przyczyna zdarzeń wypadkowych):

 • niewłaściwa organizacja pracy na placu budowy,
 • niedostateczny nadzór nad pracownikami,
 • brak przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • brak instrukcji użytkowania rusztowań oraz maszyn i urządzeń występujących na stanowisku pracy,
 • niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika,
 • uchybienia w zakresie przygotowania pracowników do pracy w postaci,
 • brak szkoleń bhp w tym instruktażu stanowiskowego,
 • brak orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy np. na wysokości,
 • niedostarczenie pracownikowi przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej szczególnie do pracy na wysokości,
 • nieprzestrzeganie przez pracowników norm dźwigania.

13.
1. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej;

2) dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

 1. Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej;

2) dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

 1. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg;

2) dla mężczyzn – 30 kg.

 1. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg;

2) dla mężczyzn – 30 kg.

 1. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej;

2) dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

Przyczyny ludzkie, czyli:

 • Nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, przydzielonych przez pracodawcę.
 • Nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa pomimo wzięcia udziału w szkoleniu bhp.
 • Lekceważenie przepisów bhp zaznanych pracownikowi.
 • Spożycie alkoholu.

W następnej kolejności są wypadki związane z użytkowaniem maszyn do robót ziemnych:

 • koparek,
 • koparko-ładowarek,
 • koparko-spycharek,
 • spycharek,
 • ładowarek oraz
 • żurawi.

Statystyki informują, że jest to około 9% wszystkich wypadków na budowie, bardzo często dochodzi do najechania, potrącenia, uderzenia przez transportowany ładunek.

Jak wynika ze zbadanych przez PIP wypadków z udziałem maszyn do robót ziemnych, maszyny te często:

 • nie mają właściwych urządzeń zabezpieczających,
 • nie są wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową,
 • niewłaściwa stateczność maszyny, tzn. poruszanie się po skarpie nieutwardzonej powoduje np. przewrócenie się maszyny.

Podobne wpisy