Wypadki przy pracy – procedury

Wypadki przy pracy mogą wydarzyć się w każdej branży co oznacza, że każde postępowanie powypadkowe będzie wymagało indywidualnego podejścia oraz specjalistycznej wiedzy.

Pierwszym i niezbędnym krokiem do rozpoczęcia procedury powypadkowej jest zgłoszenie wypadku. Zgodnie z par.2 rozporządzenia z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności wypadków przy pracy

„Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego”.

Jednak, zdarzyć się może, że poszkodowany pracownik, ze względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie zgłosić wypadku wtedy o wypadku powiadamia pracodawcę świadek zdarzenia 

„Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;”

Wypadek w pracy – obowiązki pracodawcy

 • pracodawca powinien podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • zapewnić poszkodowanym udzielenie pierwszej pomocy,
 • zadaniem pracodawcy jest także ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku,
 • jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym oraz każdym innym wypadkiem, który wywołał wymienione skutki pracodawca niezwłocznie powinien powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora,
 • miejsce pracy powinno zostać zabezpieczone do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • zadaniem pracodawcy jest także zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

 

Wypadek przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest:

 • zdarzenie nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w związku z pracą.

Wszystkie te elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie, któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

 

Rodzaje wypadków przy pracy:

 • wypadek śmiertelny; uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku
 • wypadek ciężki; uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała
 • wypadek zbiorowy; uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 

Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy

Wypadki w drodze do pracy i w drodze z pracy to:

 • zdarzenie nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności, jeżeli droga ta była najkrótsza lub najkorzystniejsza i nie została przerwana.

 

Wypadek na równi z wypadkami przy pracy, czyli:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż dla wypadku przy pracy, chyba, że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Postępowanie powypadkowe

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wewnętrznych procedur wypadki zgłasza się zazwyczaj do pracodawcy, przełożonego lub pracownika służby BHP. Na podstawie zgłoszenia zdarzenia, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który zawsze, bez wyjątków jest 2 osobowy.

W skład zespołu zazwyczaj wchodzi przedstawiciel pracodawcy, czyli pracownik służby BHP oraz przedstawiciel pracowników lub społeczny inspektor pracy. W mniejszych przedsiębiorstwach jest to pracodawca oraz Specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy.

 

Zespół powypadkowy ma za zadanie niezwłocznie przystąpić do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, a w szczególności:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz zbadać warunki wykonywania pracy, oraz inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.
 • wykonać zdjęcia lub sporządzić szkic
 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego
 • wysłuchać świadków zdarzenia
 • zapoznać się z dokumentacją medyczną, a jeśli to konieczne zasięgnąć opinii lekarza
 • zebrać inne dowody, jeśli występują
 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku przy pracy
 • określić zalecenia oraz przedstawić środki profilaktyczne

 

Protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w terminie nie później niż 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Przekroczenie tego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności, które uniemożliwiają sporządzenie protokołu powypadkowego w zadanym terminie.

Mogą to być np.

 • niemożność wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego z uwagi na jego stan zdrowia,
 • konieczność powołania specjalistów dla ustalenia skomplikowanych przyczyn wypadku.

Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy.

Po sporządzeniu protokołu powypadkowego zespół ma obowiązek przedstawić go poszkodowanemu. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z treścią, może wnieść uwagi do protokołu. W praktyce uwagi wprowadza się odrębnym pismem, które zostaje załączone do protokołu.

Kolejnym etapem jest zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę. Zatwierdzenie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty sporządzenia protokołu powypadkowego.

Podobne wpisy