Wyznaczanie i oznakowanie dróg transportowych w zakładzie pracy

Właściwe oznakowanie i wyznaczenie dróg transportu w zakładzie pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz uniknięcia wypadków i kolizji. Oto kilka kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu dróg transportu:

  • Oznakowanie tras: Trasy dla pojazdów i pieszych powinny być odpowiednio oznakowane i wyraźnie zaznaczone, aby wszyscy użytkownicy mogli łatwo rozpoznać drogi transportu oraz ich przebieg.
  • Separacja dróg: W miarę możliwości należy oddzielić drogi dla pieszych od dróg dla pojazdów. Jeśli to niemożliwe, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak chodniki, znaki ostrzegawcze i oznakowanie poziome.
  • Bezpieczne odległości: W trakcie wyznaczania dróg transportu należy zachować odpowiednie odległości między pojazdami, pieszymi oraz elementami infrastruktury zakładowej, takimi jak regały magazynowe czy maszyny produkcyjne.
  • Znaki i sygnalizacja: Konieczne jest zastosowanie odpowiednich znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz innych środków informacyjnych, aby zwrócić uwagę na zagrożenia oraz instrukcje dotyczące ruchu na drogach transportu w zakładzie pracy.
  • Szkolenie pracowników: Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach transportu w miejscu pracy oraz zasad obowiązujących na terenie zakładu, w tym znaków i oznakowania drogowego.
  • Regularne przeglądy i utrzymanie: Konieczne jest regularne sprawdzanie stanu dróg transportu oraz ich infrastruktury, aby zapewnić, że są one w odpowiednim stanie technicznym i spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Poprawne wyznaczenie i utrzymanie dróg transportu w miejscu pracy może znacząco przyczynić się do zapobiegania wypadkom i poprawy ogólnego bezpieczeństwa pracowników.

droga transportowa w zakładzie pracy

W PN-M-78010:1968P „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe.

Podano wytyczne odnośnie projektowania m.in. dróg transportowych w budynkach magazynowych. Dla silnikowych pojazdów transportowych poruszających się w ruchu jednostronnym (bez równoczesnego ruchu pieszego i innych środków transportu) minimalna szerokość drogi na odcinkach prostych powinna wynosić:

B = a + 60 cm

gdzie: a to szerokość środka transportowego, ewentualnie, gdy wózek przewozi ładunek szerszy niż wózek przyjmuje się szerokość ładunku.

Szerokość drogi B nie powinna być mniejsza niż 120 cm.

Gdy pomiędzy regałami mogą poruszać się w tym samym czasie piesi, to szerokość B powinna wynosić co najmniej:

B = a + 100 cm

W magazynach z dwukierunkową organizacją ruchu minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków widłowych bez udziału ruchu pieszego wynosi:

B = 2a + 90 cm, zaś przy jednoczesnym występowaniu środków transportowych i ruchu pieszego:

B = 2a + 200 cm

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając przy tym nasilenie ruchu, rodzaj przewożonych ładunków, szerokość i stan dróg oraz widoczność.

Pracodawca powinien podjąć środki organizacyjne, zapobiegające wchodzeniu pracowników pieszych na teren pracy wózków. W przypadku gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa powyżej, pracodawca powinien zastosować odpowiednie środki zabezpieczające pracowników przed skutkami zagrożeń powodowanych działaniem wózków.

Wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych w zakładzie pracy zgodnie z Polskimi Normami i przepisami BHP to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego transportu.

Drogi transportowe powinny być wyznaczone w sposób klarowny i zrozumiały dla pracowników, a ich oznakowanie powinno być dobrze widoczne i czytelne. Maksymalne prędkości pojazdów wewnętrznych należy określić, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu i uniknąć kolizji oraz wypadków.

Dodatkowo, pracodawca musi podjąć środki zapobiegające przypadkowemu wchodzeniu pieszych na teren pracy wózków i innych pojazdów. Może to obejmować stosowanie odpowiednich barier, znaków ostrzegawczych, szkoleń dla pracowników oraz innych środków bezpieczeństwa.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i minimalizację ryzyka wypadków związanych z ruchem wewnętrznym w zakładzie pracy. Dbanie o bezpieczeństwo pracowników to ważny obowiązek pracodawcy, który ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu i zdrowia wszystkich zatrudnionych.

 

 

 

 

 

Podobne wpisy