Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy BHP na budowie

Praca na budowie wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia, dlatego szczególnie istotne w tej branży jest sumienne przestrzeganie zasad BHP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na budowie:

Środki ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Zasady BHP na budowie wymagają, by pracownicy, w zależności od zajmowanego stanowiska, byli wyposażeni w:

  • Zabezpieczenia głowy (hełmy, kaski) – używane w przypadku ryzyka upadku przedmiotów z wysokości.
  • Zabezpieczenia twarzy i oczu (maski, okulary, gogle, osłony) – niezbędne tam, gdzie występują substancje drażniące oczy.
  • Zabezpieczenia słuchu (nauszniki, hełmy, wkładki przeciwhałasowe) – do prac, przy których zostaje przekroczony dopuszczalny poziom hałasu.
  • Zabezpieczenia rąk (rękawice, ochraniacze) – potrzebne do prac, w których istnieje niebezpieczeństwo urazów rąk lub możliwy jest kontakt skóry dłoni z chemikaliami.
  • Zabezpieczenia nóg (buty o wzmocnionych noskach i grubych podeszwach, ochraniacze poszczególnych części nóg) – przy kontakcie z wilgocią, błotem, ekstremalną temperaturą lub ostrymi elementami.
  • Odzież robocza (kombinezony, kurtki, spodnie, osłony poszczególnych części ciała) – zalecana w celu uniknięcia kontaktu z substancjami chemicznymi, wodą, błotem lub zbyt niskimi/wysokimi temperaturami.

Bezpieczne stanowisko pracy

Przepisy BHP na budowie wiążą się z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy1. W ich skład wchodzi ogrodzenie i oznaczenie odpowiednimi tablicami planu budowy1.

Regularne przeglądy techniczne sprzętu i narzędzi

Maszyny i inne urządzenia techniczne muszą być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności2. Można z nich korzystać, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji oraz jeżeli przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi zostały sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania2.

Szkolenia BHP

Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń BHP na budowie jest niezbędne1. Pracownicy powinni być świadomi zagrożeń, które mogą wystąpić podczas wykonywania swoich obowiązków, oraz wiedzieć, jak postępować w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenia BHP dla firm budowlanych

Nadzór BHP na budowie

Nadzór BHP na budowie sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu swoich obowiązków.

Praca na wysokościach

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokościach najlepiej stosować środki ochrony zbiorowej – takie jak balustrady, siatki ochronne czy siatki bezpieczeństwa. Jedynie w przypadku, kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, sięgnąć należy po środki ochrony indywidualnej – np. szelki bezpieczeństwa.

Praca z maszynami i innymi urządzeniami elektrycznymi

Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu.

Pamiętaj, że przestrzeganie zasad BHP na budowie to podstawa bezpieczeństwa każdego pracownika. Bezpieczeństwo na budowie to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale również pracowników. Każdy pracownik powinien znać i przestrzegać zasad BHP, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla siebie i swoich kolegów.

Podobne wpisy