szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie

Przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, co jest uregulowane m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w Kodeksie Pracy (Art. 209, 207, 224, 234).

BHP Sokrates z Zabrza organizuje szkolenia online z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Zgodnie z Art. 209 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek:

zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

wyznaczenia pracowników do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

zapewnienia łączności ze służbami zewnętrznymi specjalizującymi się w udzielaniu pierwszej pomocy, ratownictwie medycznym oraz ochronie przeciwpożarowej.

Pracodawca musi również zorganizować punkty bezpieczeństwa, zwłaszcza tam, gdzie prace mogą stanowić zagrożenie wypadkowe lub występują niebezpieczne substancje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

W zakresie pierwszej pomocy, każdy pracodawca musi wyznaczyć osobę do jej udzielania, a ta osoba powinna mieć dostęp do środków oraz apteczki pierwszej pomocy. Wartością dodaną jest organizacja kursów pierwszej pomocy dla pracowników, co zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto, pracownicy są zobowiązani do udzielenia pomocy każdej osobie w przypadku wypadku, niezależnie od tego, czy są wyznaczeni przez pracodawcę, czy są świadkami zdarzenia.

W celu spełnienia tych obowiązków, pracodawca może skorzystać z norm DIN ustalonych przez Niemiecki Instytut Normalizacji dotyczących wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Działania te muszą być dostosowane do rodzaju i zakresu działalności, liczby pracowników oraz poziomu występujących zagrożeń.

 

Podobne wpisy